İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için KVKK inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

KVKK Başvuru Formu

Detail about our service
Turan&Turan > KVKK Başvuru Formu

1. Genel

Siz ilgili kişiler tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. ve 13’üncü maddeleri

uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu2, veri sorumlusu Turan Turan Kemik Kas Eklem Sağlığı Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “TURAN TURAN SAĞLIK GRUBU” olarak ifade edilecektir) tarafından hazırlanmıştır.

 

2. Başvuru Yolu

Siz ilgili kişiler, KVK Kanunu’nun 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Turan Turan Sağlık Grubuna, KVK Kanunu çerçevesinde belirtilen taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

  • İlgili kişi başvuru formunun imzalı bir kopyasını “Şirinevler Mah. Ankara Yolu Cad. No:795 A/1 Yıldırım/Bursa’’ adresine şahsen başvurarak ya da özel yetki içeren vekaletname ile yetkilendirilmiş vekil aracıyla,
  • İlgili kişi başvuru formunun imzalı bir kopyasını ‘’Şirinevler Mah. Ankara Yolu Cad. No:795 A/1 Yıldırım/Bursa’’ adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,
  • İlgili kişi başvuru formunun imzalı bir kopyasını [email protected] e-posta adresine,
  • İlgili kişi başvuru formunun imzalı bir kopyasını [email protected] kayıtlı e-posta adresine e-imzalı olarak

İletebilirsiniz. (Lütfen Başvurunuzu kapalı bir zarf ile ve zarfın üzerinde “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gönderilmiştir” notu düşerek gönderiniz.)

 

3. İlgili Kişiye İlişkin Bilgiler

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve Turan Turan Sağlık Grubu tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

Ad ve Soyad*

 

T.C Kimlik Numarası*

 

Adres*

 

Telefon Numarası*

 

E-posta Adresi*

 

Faks Numarası (isteğe bağlı)

 

(*Doldurulması zorunludur.)

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

Başvuru Formunun doldurulması ile ilgili sorularınız olması halinde [0 224 222 05 04] telefon numarası ve [email protected] e-posta adresi vasıtasıyla bizlere ulaşabilirsiniz.1 KVK Kanunu’nun 11. ve 13. maddelerinde belirtilen haklarınızı öğrenmek ve Turan Turan Sağlık Grubunun veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.turanturan.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasını inceleyebilirsiniz.

Turan Turan Sağlık Grubu ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlen devam edip etmediğini aşağıdaki boşlukta belirtiniz.

Çalışan                                                                             Çalışan Adayı

Tedarikçi                                                                          Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Ziyaretçi                                                                           Diğer (Lütfen belirtiniz..)

 

4. İlgili Kişinin Talepleri

İlgili kişi olarak, KVK Kanunu’nun 11. ve 13. maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

 

TALEBİNİZ

 

GEREKEN BİLGİ/BELGE

 

SEÇİMİNİZ

 

1. Kişisel verilerimin Turan Turan Sağlık Grubu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

 

 

……………………………………………………

 

 

 

2. Turan Turan Sağlık Grubu tarafından kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

 

 

……………………………………………………

 

 

 

3. Turan Turan Sağlık Grubu tarafından kişisel verilerimin amacına            uygun                                       kullanılıp kullanılmadığını                            öğrenmek istiyorum.

 

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

 

 

 

 

 

4. Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

 

 

 

 

 

5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

 

 

 

 

6.Eksik/            yanlış            işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.

……………………………………………………

 

 

 

 

 

7. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum3.

 

Bu talebinize konu verilerin hangi veriler olduğunu ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucun ne olduğunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………

 

 

 

 

8. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok                                                 edilmesini istiyorum4.

Bu talebiniz, kişisel bilgilerinizin yalnızca bir kısmına ilişkin ise bunların hangi veriler olduğunu ve bu talebinizin gerekçesini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

……………………………………………………

 

 

 

 

9. Turan Turan Sağlık Grubu tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum.

Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

 

Bu talebinizin gerekçesini ve bilgi alma talebinize ilişkin durumun sonucunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.

 

 

……………………………………………………

 

 

 

 

 

 

KVK Kanunu’ nun 7/3 maddesi uyarınca çıkacak yönetmelikle öngörülecek usul ve esaslar saklıdır.3 KVK Kanunu’ nun 7/3 maddesi uyarınca çıkacak yönetmelikle öngörülecek usul ve esaslar saklıdır.

 

 

Bu       talebinizin        gerekçesini       ve            uğradığınızı

 

 

 

 

 

 

 

düşündüğünüz zararı aşağıdaki boşlukta belirtiniz; bu

10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi        nedeniyle        uğradığım

zararın tazminini talep ediyorum.

hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere (Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararları) lütfen Form ekinde yer veriniz.

 

……………………………………………………

 

İlgili kişi adına üçüncü kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile noterce onaylanmış özel yetki içeren vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu form ile velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin ilgili makamlarca onaylanmış yahut elektronik imzalı bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Turan Turan Sağlık Grubuna ulaştığı tarihten itibaren en kısa süre içinde, Turan Turan Sağlık Grubu, ilgili kişi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış  olduğunuz  bilgi  ve belgeler, ilgili kişi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir5

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebinizin değerlendirilebilmesi için talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVK Kanunu madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

 

5. İlgili Kişinin Talebinin Sonuçlandırılması

Niteliğine göre talebiniz, KVK Kanunu uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu başvuru formundaki seçiminize göre KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun posta, elektronik posta veya faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz:

Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Başvuruma ilişkin sonucun posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum.

 

Başvuruma ilişkin sonucun faks yolu ile gönderilmesini istiyorum.

 

 

Talepleriniz Turan Turan Sağlık Grubu tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. Talep haklı görülürse ve veri sorumlusunun hatasından kaynaklandığı anlaşılır ise, bir ücret alınmışsa bu ücret iade edilecektir.

Bu formdaki kişisel veriler Kanuni zorunluluğun ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak otomatik

KVK Kanunu’nun 7/3 maddesi uyarınca çıkacak yönetmelikle öngörülecek usul ve esaslar saklıdır.

olmayan yöntemlerle ve KVK Kanunu’nun 5. Maddesindeki işleme sebepleri ile sınırlı olarak işlenebilecek ve aynı Kanunun 8. maddesinde belirtilen sebeplerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

6. İlgili Kişi Beyanı

KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İlgili Kişi

 

Adı Soyadı

 

Başvuru Tarihi

 

İmza